Työhyvinvoinnista

Mitä me ajattelemme työhyvinvoinnista?

Perustimme Resilion pelastamaan suomalaista työelämää. Suomessa voidaan tyypillisesti sangen hyvin ja ollaan varsin onnellisiakin. Työssämme meille näyttäytyy kuitenkin se toinenkin puoli työstä ja sen kuormittavuudesta. Moni uupuu työssä, ja pahimmillaan seurauksena on vakavia työkyvyn alenemisia tai jopa menetyksiä. Mielenterveyssyyt ovatkin nousseet yleisimmäksi syyksi sairauslomille. Työ on muuttunut tietointensitiivisemmäksi ja vähäisempikin väsyminen näkyy herkemmin myös työsuorituksessa. Organisaatioille on vakava paikka, jos joudutaan toteamaan, että työperäisistä syistä johtuen työntekijöiden terveys horjahtelee.  

Tavoitteellisella liiketoiminnalla haetaan tuottavaa toimintaa ja organisaation on saatava aikaan niitä asioita, joilla niin taloudellinen kuin muu aineellinen ja aineeton tulos tehdään. Terveydellisistä ja eettisistä syistä tulos olisi syytä tehdä niin, että voidaan puhua hyvinvoivista yksilöistä ja yhteisöistä yrityksissä, joissa vaalitaan työhyvinvointia muunakin kuin sanahelinänä. Hyvinvoiva ihminen on toisaalta myös tuottava työntekijä, ja siksi työhyvinvointiin panostaminen on mielestämme myös tärkeä strateginen päätös. 

Me uskomme sellaiseen työhyvinvoinnin tukemiseen, jossa psykologisia ja sosiaalisia ilmiöitä katsotaan asiantuntevalla silmällä inhimillisestä näkökulmasta. Menestyvän liiketoiminnan aikaansaaminen on iso ponnistus. Siksi on ymmärrettävää, että se sama näkökulma ei yllä katsomaan bisneksen tekemisen vaikutusta ihmisiin. Strateginen ja liiketoimintalähtöinen HR-toiminta on tärkeää, mutta kokonaisuuden katsominen sen sisältä on eri asia kuin ulkopuolelta. Nämä katsannot pitäisi saattaa useammin yhteen työhyvinvointia edistämään. Tällä verkkokoululla teemme näkyväksi psykologista tietoa siten, kuin toivomme yhteisöjen sitä soveltavan. 

Työhyvinvointia on määritelty monella tavoin. Työterveyslaitos määrittelee sen tarkoittavan “turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa”. Työ olisi hyvä kokea mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja sen olisi hyvä tukea työntekijän elämänhallintaa. Työhyvinvointi syntyy pitkälti työn arjessa. Työntekijä haluaa pääsääntöisesti pystyä tekemään työnsä hyvin, ja kun tämä mahdollistuu, synnyttää se sekä työhyvinvointia että tuottavaa työtä. Me ajattelemme  niin, että kun tuemme oikealla tavalla yksilöiden hyvinvointia sekä toimivaa vuorovaikutusta ja ymmärrystä organisaatioiden jäsenten välillä saadaan aikaan myös tuottavampaa toimintaa, aidosti aikaansaava organisaatio ja hyvinvoiva yritys. Työhyvinvoinnissa johtamisella on tärkeä rooli, ja esihenkilöt ovat siinä avainasemassa. Toisaalta vain itsekin hyvinvoiva esihenkilö pystyy vastaamaan tähän haasteeseen parhaalla tavalla.  

Organisaation tehokkaassa toiminnassa ja uusiutumiskyvyssä tarvitaan riittävästi sekä vakauden että muutoksen elementtejä. Vakauden taidot ja rakenteet varmistavat riittävän psykologisen turvallisuuden, jolloin ihminen pystyy ajattelemaan ja toimimaan kokonaisvaltaisemmin ja laaja-alaisemmin. Tällöin myös uusiutuminen on mahdollista. Hyvä työhyvinvointityö vahvistaa vakauden ja turvan taitoja, jolloin muutoksen kohtaaminen ja ajattelun laajentaminen uuteen on mahdollista. Tärkeää on tunnesäätelyn keinojen hallinta, jolloin sekä yksilöt että yhteisö on valmiimpi kohtaamaan haastavat tilanteet ja voittamaan toiminnan tavoitteiden kannalta olennaiset psykologiset esteet. 

Valmentajien esittely

Kurssin ovat koonneet Resilion asiantuntijat, jotka toimivat myös valmentajina kurssilla:

Emmi Nousiainen
Työterveyspsykologi, neuropsykologiaan erikoistuva
Organisaatiokonsultti

Haluan tarjota ihmisille työkaluja pärjätä koko ajan muuttuvassa työelämässä. Organisaatioiden rakenteissa, kommunikaatiossa ja johtamisessa on huomioitava inhimilliset ominaispiirteet. Yksi kiinnostuksen kohteeni on kognitiivinen ergonomia, eli se kuinka ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteet tulisivat huomioiduiksi työn järjestämisessä.

Eerika Skarp
Työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi
Organisaatiokonsultti

Olen tutustunut työelämädynamiikkaan ensin esihenkilönä useiden vuosien ajan ja myöhemmin asiantuntijana työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmasta. Minua kiinnostavat yksilö- ja yhteisötason inhimilliset ilmiöt; erilaiset jännitteet, tunteet ja tilanteet, joissa toivotunlainen toiminta estyy ja parasta potentiaalia ei saada esiin. Haluan tarjota tilanteisiin ratkaisuja niin että yksilö ja yhteisö tavoittavat sujuvan ja tehokkaan toiminnan hyvinvointia vaalien.

Anna Klemi
Asiantuntija
FM, aikuiskouluttaja, työnohjaajaopiskelija

Olen työskennellyt jo vuosia ihmisten välisen vuorovaikutuksen ymmärtäjänä ja sanoittajana erilaisten työyhteisöjen ja ryhmien parissa ohjaten, kouluttaen ja konsultoiden. Olen kohta valmis työnohjaaja ratkaisukeskeisellä ja voimauttavalla otteella ja sovellan joustavasti eri menetelmiä eri tarpeisiin.

Tea Luukkonen
Projektityöntekijä
Psykologian maisteriopiskelija, Farmaseutti

Minua kiinnostavat ihmiset ja ihmisten väliset suhteet. Haluan ymmärtää maailmaa monelta eri kantilta, ja ajattelen, että myös työelämässä ihmisiä voidaan auttaa eniten, kun ymmärretään heidän motiivinsa ja käyttäytymisensä useasta eri näkökulmasta. Haluan työssäni auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kohti hyväksyvää, kohtaavaa ja turvallista ilmapiiriä, jossa tavoitteita ja päämääriä on helpompi saavuttaa.

Tutustu valmentajiin tarkemmin

Yksi kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *